۱۳۱۴ - پرتره نقاش (رنگ و روغن،۲۰*۳۰)

Download Image 
۱۳۱۴ - پرتره نقاش (رنگ و روغن،۲۰*۳۰)