۱۳۱۹- صادق (رنگ و روغن،۳۴.۵*۵۴)

Download Image 
۱۳۱۹- صادق (رنگ و روغن،۳۴.۵*۵۴)