اصغر پتگر - ۱۳۲۰- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۳۲*۴۷)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۰- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۳۲*۴۷)

این پیرمرد مدت‌ها برای اصغر و جعفر مدل بوده.
اصغر و جعفر در ۲ اثرشان از او استفاده کرده‌اند.

Impressions