اصغر پتگر - ۱۳۲۰- بدون عنوان (آبرنگ)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۰- بدون عنوان (آبرنگ)

اصغر و جعفر در دوره تحصیل (قبل از افتتاح کلاس نقاشی) بخش زیادی از سفارش‌هایشان را
با آبرنگ انجام میدادند. ولی‌ در میان آثار خودشان تعداد خیلی‌ کمی‌ آبرنگ دیده میشود.
از اصغر ۴ آبرنگ موجود است.

Impressions