-۱۲۹۴ (۱۹۱۶) کودک، اصغر پتگر، حدود ۲-۳ سالگی، پشت سر او برادرش اکبر-تبریز

Download Image 
-۱۲۹۴ (۱۹۱۶) کودک، اصغر پتگر، حدود ۲-۳ سالگی، پشت سر او برادرش اکبر-تبریز