اصغر پتگر - ۱۳۲۰-پرتره نقاش (۴۶*۳۷، کنته)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۰-پرتره نقاش (۴۶*۳۷، کنته)

Impressions