۱۳۲۰-پرتره نقاش (۴۶*۳۷، کنته)

Download Image 
۱۳۲۰-پرتره نقاش (۴۶*۳۷، کنته)

Impressions