(۱۹۱۷-۱۸) ۹۶-۱۲۹۵- کودک، اصغر پتگر، حدود ۳-۴ سالگی، پشت سر او برادرش اکبر-تبریز

Download Image 
(۱۹۱۷-۱۸) ۹۶-۱۲۹۵- کودک، اصغر پتگر، حدود ۳-۴ سالگی، پشت سر او برادرش اکبر-تبریز