۱۳۰۵- (۱۹۲۵) راست به چپ، صف اول: جعفر پتگر، اصغر پتگر، محمد تقی‌ خان، استاد میرمصور ارژنگی، صمد خان مدی، احمد عمادزاده- مدرسه صن

Download Image 
۱۳۰۵- (۱۹۲۵) راست به چپ، صف اول: جعفر پتگر، اصغر پتگر، محمد تقی‌ خان، استاد میرمصور ارژنگی، صمد خان مدی، احمد عمادزاده- مدرسه صن