۱۳۰۵-۶ (۱۹۲۵-۲۶) نشسته، راست به چپ: جعفر پتگر، مهدی قلی‌ خان، عباس، دومین نفر از چپ: اصغر پتگر

Download Image 
۱۳۰۵-۶ (۱۹۲۵-۲۶) نشسته، راست به چپ: جعفر پتگر، مهدی قلی‌ خان، عباس، دومین نفر از چپ: اصغر پتگر