۱۹۳۲-۳۴) ۱۳۱۱-۱۳- این عکس متعلق به خیابان گردی ها، به دنبال پیدا کردن سوژه‌های مورد علاقه است.

Download Image 
۱۹۳۲-۳۴) ۱۳۱۱-۱۳- این عکس متعلق به خیابان گردی ها، به دنبال پیدا کردن سوژه‌های مورد علاقه است.