(۱۹۳۷-۳۸) ۱۳۱۶-۱۷- مدرسه صنایع مستظرفه، تهران (مدل نقاشی، سرایدار مدرسه بوده است). اصغر : نشسته

Download Image 
(۱۹۳۷-۳۸) ۱۳۱۶-۱۷- مدرسه صنایع مستظرفه، تهران (مدل نقاشی، سرایدار مدرسه بوده است). اصغر : نشسته