(۱۹۳۷-۳۸) ۱۳۱۶-۱۷- اصغر (راست) همراه با برادرش، جعفر پتگر. آن‌ها در تابستان‌های هر سال برای تعطیلات و دیدار از خانواده به تبریز

Download Image 
(۱۹۳۷-۳۸) ۱۳۱۶-۱۷- اصغر (راست) همراه با برادرش، جعفر پتگر. آن‌ها در تابستان‌های هر سال برای تعطیلات و دیدار از خانواده به تبریز
این سفر‌ها اغلب با باری از کتاب و ابزار نقاشی‌ همراه بود. در این سفر همزمان هر ۲ برادر از مادرشان نقاشی کردند.