(۱۹۳۸-۳۹) ۱۳۱۷-۱۸- در منزل / آتلیه

Download Image 
(۱۹۳۸-۳۹) ۱۳۱۷-۱۸- در منزل / آتلیه