(۱۹۴۰-۴۱) ۱۳۱۹-۲۱- در دوران سربازی او در بخش نقشه برداری خدمت می کرد.

Download Image 
(۱۹۴۰-۴۱) ۱۳۱۹-۲۱- در دوران سربازی او در بخش نقشه برداری خدمت می کرد.