۱۳۲۰-  مادر نقاش (رنگ و روغن، ۳۸*۴۷)

Download Image 
۱۳۲۰- مادر نقاش (رنگ و روغن، ۳۸*۴۷)

Impressions