(۱۹۴۱-۴۲) ۱۳۲۰- در آتلیه شخصی، که هم چنین اولین کلاس آزاد نقاشی (در ایران) محسوب میشود و آن را همراه با برادرش جعفر، در خیابان ن

Download Image 
(۱۹۴۱-۴۲) ۱۳۲۰- در آتلیه شخصی، که هم چنین اولین کلاس آزاد نقاشی (در ایران) محسوب میشود و آن را همراه با برادرش جعفر، در خیابان ن
.در همین سال هاست که او نام خانوادگی اش را از برادران اکبری، به پتگرتغییر داد و تخلص (ا- پتگر) را برگزید