(۱۹۴۴) ۱۳۲۳- ازدواج با ایراندخت ستوده

Download Image 
(۱۹۴۴) ۱۳۲۳- ازدواج با ایراندخت ستوده