(۱۹۴۹) ۱۳۲۸- (ا-پتگر) و ایراندخت ستوده، نامی‌ (چپ) و نیما

Download Image 
(۱۹۴۹) ۱۳۲۸- (ا-پتگر) و ایراندخت ستوده، نامی‌ (چپ) و نیما