(۱۹۵۳) ۱۳۳۲- در آتلیه چهار راه جمهوری، کوچه سیمرغ، در (۱۳۳۰) او از جعفر، برادرش که از (۱۳۱۹) با هم آموزشگاه داشتند، جدا شد.

Download Image 
(۱۹۵۳) ۱۳۳۲- در آتلیه چهار راه جمهوری، کوچه سیمرغ، در (۱۳۳۰) او از جعفر، برادرش که از (۱۳۱۹) با هم آموزشگاه داشتند، جدا شد.