(۱۹۵۳) ۱۳۳۲- با نیما در کنارش و نامی‌ در کنار شاگردش، در افتتاحیه نمایشگاه در آتلیه شخصی.

Download Image 
(۱۹۵۳) ۱۳۳۲- با نیما در کنارش و نامی‌ در کنار شاگردش، در افتتاحیه نمایشگاه در آتلیه شخصی.