-۱۳۳۴ (۱۹۵۵) با شاگردان در آتلیه چهار راه جمهوری.

Download Image 
-۱۳۳۴ (۱۹۵۵) با شاگردان در آتلیه چهار راه جمهوری.