(۱۹۶۰) ۱۳۳۹- در حال نقاشی از مادر

Download Image 
(۱۹۶۰) ۱۳۳۹- در حال نقاشی از مادر
عکس از نیما