(۱۹۶۱) ۱۳۴۰- همراه با نامی‌ (در کنارش) و نیما. جدا از تفریح و گردش، او به آنها درباره نقاشی درطبیعت هم آموزش می داده.

Download Image 
(۱۹۶۱) ۱۳۴۰- همراه با نامی‌ (در کنارش) و نیما. جدا از تفریح و گردش، او به آنها درباره نقاشی درطبیعت هم آموزش می داده.