-۱۳۴۳-۴۴ (۱۹۶۴-۶۵)  همراه با شاگردان و نیما (ایستاده، چپ) و نامی‌ (ایستاده، راست) که دستیارانش بودند.

Download Image 
-۱۳۴۳-۴۴ (۱۹۶۴-۶۵) همراه با شاگردان و نیما (ایستاده، چپ) و نامی‌ (ایستاده، راست) که دستیارانش بودند.