-۱۳۴۸-۴۹ (۱۹۶۹-۷۰)در حال نقاشی از ایراندخت ستوده. چند ماه بعد ایراندخت فوت می‌کند و تابلو هم نیمه تمام می ماند.

Download Image 
-۱۳۴۸-۴۹ (۱۹۶۹-۷۰)در حال نقاشی از ایراندخت ستوده. چند ماه بعد ایراندخت فوت می‌کند و تابلو هم نیمه تمام می ماند.
عکس از نامی