(۱۹۷۶) ۱۳۵۵- (راست) نامی‌، نیما به تاز‌گی بعد از ۸ سال از ایتالیا برگشته بود.

Download Image 
(۱۹۷۶) ۱۳۵۵- (راست) نامی‌، نیما به تاز‌گی بعد از ۸ سال از ایتالیا برگشته بود.
عکس از مانی