-۱۳۵۵-۵۶ (۱۹۷۹-۷۷)عکس از نیما

Download Image 
-۱۳۵۵-۵۶ (۱۹۷۹-۷۷)عکس از نیما