(۱۹۸۶-۸۷) ۱۳۶۵-۶۶- در نمایشگاه دائمی، مستقر در طبقه دوم منزلش در نارمک، که از سال (۱۳۳۷) تا مرگش در اردیبهشت (۱۳۷۱)، در آنجا زن

Download Image 
(۱۹۸۶-۸۷) ۱۳۶۵-۶۶- در نمایشگاه دائمی، مستقر در طبقه دوم منزلش در نارمک، که از سال (۱۳۳۷) تا مرگش در اردیبهشت (۱۳۷۱)، در آنجا زن
عکس از نیما