زمستان ۱۳۷۰- آخرین عکس از ا- پتگر، ۵-۶ ماه قبل از مرگشان

Download Image 
زمستان ۱۳۷۰- آخرین عکس از ا- پتگر، ۵-۶ ماه قبل از مرگشان