اصغر پتگر -  ۱۳۱۱- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۲۳*۳۶)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۱۱- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۲۳*۳۶)

اولین پرتره نقاش (در ۱۴ اسفند ۱۳۱۱) در ۱۷-۱۸ سالگی، در تبریز.

Impressions