۱۳۱۱- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۲۳*۳۶)

Download Image 
۱۳۱۱- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۲۳*۳۶)

اولین پرتره نقاش (در ۱۴ اسفند ۱۳۱۱) در ۱۷-۱۸ سالگی، در تبریز.

Impressions