۱۳۲۱- (رنگ و روغن، .۴*۵۶)

Download Image 
۱۳۲۱- (رنگ و روغن، .۴*۵۶)