۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۲۵*۳۹)

Download Image 
۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۲۵*۳۹)

Impressions