۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن،۴۹*۴۱)

Download Image 
۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن،۴۹*۴۱)