۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن)

Download Image 
۱۳۲۱- بدون عنوان (رنگ و روغن)