اصغر پتگر -  ۱۳۲۱- ایراندخت ستوده-همسر نقاش (آبرنگ، ۲۳*۳۰)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۱- ایراندخت ستوده-همسر نقاش (آبرنگ، ۲۳*۳۰)

اولین نقاشی از همسر آینده، ایراندخت ستوده، که بعد از نامزدی (در سال ۱۳۲۱)،
به تصویر کشیده شده. ایراندخت ستوده از ۱۳۲۰ جزو شاگردان (ا- پتگر) بود.
یکی‌ دیگر از چهار آبرنگ ایشان.

Impressions