۱۳۲۲- پرتره نقاش  (رنگ و روغن، ۳۹.۵*۴۸)

Download Image 
۱۳۲۲- پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۳۹.۵*۴۸)