اصغر پتگر - ۱۳۱۶-پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۳*۷۰)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۱۶-پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۳*۷۰)

تابلو در ۱۳۱۶ به تصویر کشیده شده و در آن سال به نام اصغر برادران اکبری امضا شده است،
ولی‌ او که در ۱۳۲۰ نامش را به الف- پتگر تغییر داده بود، دوباره آن را با نام جدیدشان امضا کرده اند.

Impressions