اصغر پتگر - ۱۳۲۳-۲۴- در انتظار میهمان (رنگ و روغن،(۲۵*۳۵

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۳-۲۴- در انتظار میهمان (رنگ و روغن،(۲۵*۳۵