۱۳۲۳-۲۴- در انتظار میهمان (رنگ و روغن،(۲۵*۳۵

Download Image 
۱۳۲۳-۲۴- در انتظار میهمان (رنگ و روغن،(۲۵*۳۵