اصغر پتگر -  ۱۳۲۳- گوشه حیاط ۱ (رنگ و روغن، ۵۱*۶۰.۵)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۳- گوشه حیاط ۱ (رنگ و روغن، ۵۱*۶۰.۵)

(ا- پتگر) حدود ۱۸ تابلو دارند که خود این سری را با عنوان غیر رسمی‌ "گوشه‌های حیاط" مینامیدند.
با این تعریف میشود گفت که تابلویی که ملاحظه می‌کنید، اولین "گوشه حیاط" است. و در سالهایی ساخته شده که با ایراندخت ستوده نامزد بودند، ۲ سال انتظاری که احتمالاریشه در
مشکلات مادی داشته و ناگفته نماند که هردویشان در فاصله‌ای نه چندان دور،
در کوچه پس کوچه‌های منشعب از خیابان نادری زندگی‌ میکردند.