اصغر پتگر - ۱۳۲۴- گوشه حیاط ۲ (رنگ و روغن، ۳۶*۴۵)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۴- گوشه حیاط ۲ (رنگ و روغن، ۳۶*۴۵)

ا- پتگر حدود ۱۸ تابلو دارند که خود این سری را با عنوان غیر رسمی‌ "گوشه‌های حیاط" مینامیدند.
(کلکسیون موزه کمال الملک)