۱۳۲۴- ایراندخت ستوده – همسر نقاش (رنگ و روغن، ۱۲۰*۸۰)

Download Image 
۱۳۲۴- ایراندخت ستوده – همسر نقاش (رنگ و روغن، ۱۲۰*۸۰)