اصغر پتگر - ۱۳۲۴- ایراندخت ستوده – همسر نقاش (رنگ و روغن، ۱۲۰*۸۰)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۴- ایراندخت ستوده – همسر نقاش (رنگ و روغن، ۱۲۰*۸۰)