۱۳۲۴- رویای مادری (رنگ و روغن، ۴۳۱.۵*۱۷۳)

Download Image 
۱۳۲۴- رویای مادری (رنگ و روغن، ۴۳۱.۵*۱۷۳)

ایراندخت ستوده و (ا- پتگر)، در انتظار اولین فرزندشان نامی‌، که در ۱۱ آذر متولّد میشود.
همان روزی که پدرش در ۳۴ سال پیش متولّد شده بود.

Impressions