۱۳۲۵- افسانه گل زرد (رنگ و روغن، ۵۰*۴۰)

Download Image 
۱۳۲۵- افسانه گل زرد (رنگ و روغن، ۵۰*۴۰)