اصغر پتگر - ۱۳۲۶ - گوشه حیاط ۳ (رنگ و روغن، ۳۹*۲۷)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۶ - گوشه حیاط ۳ (رنگ و روغن، ۳۹*۲۷)

(ا- پتگر ) حدود ۱۸تابلو دارند که خود این سری را با عنوان غیر رسمی‌ “ گوشه‌های حیاط ” مینامیدند، با این تعریف میشود گفت که تابلویی که ملاحظه می‌کنید، سومین “گوشه حیاط ” محسوب میشود.

Impressions