۱۳۲۶- کاج ها ۱ (رنگ و روغن ۷۵*۸۹.۵)

Download Image 
۱۳۲۶- کاج ها ۱ (رنگ و روغن ۷۵*۸۹.۵)