۱۳۲۶- قله توچال (رنگ و روغن، ۸۰*۴۰)

Download Image 
۱۳۲۶- قله توچال (رنگ و روغن، ۸۰*۴۰)