۱۳۲۶-پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۰*۶۰)

Download Image 
۱۳۲۶-پرتره نقاش (رنگ و روغن، ۵۰*۶۰)