۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۲*۵۰)

Download Image 
۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۲*۵۰)