اصغر پتگر -  ۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۲*۵۰)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۲*۵۰)