۱۳۱۷- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۵۲*۴۰)

Download Image 
۱۳۱۷- بدون عنوان (رنگ و روغن، ۵۲*۴۰)