اصغر پتگر -   ۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۶*۸۹)

Download Image 
اصغر پتگر - ۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۶*۸۹)