۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۶*۸۹)

Download Image 
۱۳۲۶- ایراندخت ستوده- همسر نقاش (رنگ و روغن، ۷۶*۸۹)